Registratie

Orthodontist-in-opleiding

Aankomend orthodontisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO)
van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Dat gaat als volgt:

voordat de opleiding start, moet de aspirant-aios in het BIG-register van tandartsen zijn ingeschreven. U dient zich hiervoor te wenden tot het CIBG.

Voorafgaand aan de start van de opleiding MKA of DMO meldt de desbetreffende opleider
de aios aan bij de RTS, onder vermelding van de datum waarop de opleiding zal beginnen.
Uiterlijk in de maand waarin de opleiding begint, dient de aios een aanvraag in te dienen bij de RTS.
Contactgegevens registratie specialist in opleiding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)

t.a.v. afdeling opleiding
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 030 – 282 3905
E-mail: rts.opleiding@knmt.nl

Orthodontist

Hier vindt u informatie over inschrijving als tandarts-specialist na afronding van de
specialistenopleiding.

Tandarts-specialisten moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO)
of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).
De inschrijving in het specialistenregister geeft u het recht de wettelijk erkende en
beschermde specialistentitel te voeren en u als orthodontist of kaakchirurg bekend te maken.

Alleen met deze inschrijving kunt u als specialist werkzaam zijn en overeenkomsten sluiten
met zorgverzekeraars of zorginstellingen.
Registratie-eisen

De eisen die worden gesteld aan de (eerste) inschrijving in het specialistenregister orthodontie
(DMO) of kaakchirurgie (MKA) na voltooiing van de betreffende opleiding in Nederland liggen
vast in de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) en de onderliggende besluiten
(Besluit MKA; pdf en Besluit DMO; pdf).
Registratieprocedure

Zodra u beschikt over de eindverklaring, D-formulier of voltooiingsverklaring, stuurt u
deze naar de RTS. De RTS zal uw inschrijving in het opleidingsregister daarop beëindigen en
vervolgens kunt u, bij voorkeur per e-mail, een verzoek indienen bij de RTS om te worden
ingeschreven in het betreffende specialistenregister.
Ingangsdatum registratie

Als de aanvraag binnen drie maanden na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS is
ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie
voldoet, gaat de inschrijving in op de dag volgend op de einddatum van uw opleiding.
Registratie vindt in dat geval plaats voor de duur van vijf jaar. Als de aanvraag meer dan
drie maanden maar binnen vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel bij de RTS wordt
ingediend en de RTS oordeelt dat de aanvraag aan de overige eisen voor registratie voldoet,
dan vindt registratie voor beperkte duur plaats. De RTS bepaalt de ingangsdatum van de registratie.
Indien de aanvraag meer dan vijf jaar na afgifte van de opleidingstitel wordt ingediend,
gelden aanvullende eisen. Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk!

Contactgegevens registratie
Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling registratie
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. (0031) (0) 30 – 282 3902
E-mail: rts.registratie@knmt.nl